REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.hipnozamonikasidorowska.pl/

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Sklep https://hipnozamonikasidorowska.pl/l działa na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie.
Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb
postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą
elektroniczną przez Sklep https://hipnozamonikasidorowska.pl/, zasady świadczenia tych
usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług
Elektronicznych Sklepu https://hipnozamonikasidorowska.pl/ zobowiązany jest do
przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa
polskiego.
§ 2
DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej
https://hipnozamonikasidorowska.pl/ umożliwiający złożenie Zamówienia.
KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze
Sprzedawcą.
KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej
niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca
osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu
działalność gospodarczą lub zawodową.
PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży
między Klientem a Sprzedawcą.
REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem
https://hipnozamonikasidorowska.pl/
SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – MONIKA SIDOROWSKA –
HIPNOZA,HIPNOTERAPIA,SZKOLENIA, ul. Liczyrzepy 49A, 58-564 Sosnówka, NIP 6112430275
UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a
Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży
Produktu ze Sprzedawcą.
CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić
Sprzedawcy za Produkt.
§ 3
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA
Sklep https://hipnozamonikasidorowska.pl/ prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem
sieci Internet.
Produkty oferowane w Sklepie są nowe, zgodne z umową i zostały legalnie wprowadzone na
rynek polski.
Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w
rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna
określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich
(PLN) i zawiera wszystkie składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień
(Sklep https://hipnozamonikasidorowska.pl/) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z
Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
§ 4
ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta
Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 5 oraz 6
Regulaminu.
Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu
powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia
następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
formularz odstąpienia od umowy,
niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego
paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany
do Produktu.
§ 5
SPOSOBY PŁATNOŚCI
Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności.
W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek
bankowy numer: 34 1090 2633 0000 0001 4120 4275 (BankSantander S.A.)
W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.
W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje
zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności
umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z
wybranych polskich banków.
Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 5
dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
§ 6
KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU
Koszty dostawy Produktu, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania
Zamówienia.
Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy
Produktu przez przewoźnika:
Czas kompletowania Produktów wynosi 3 dnie robocze,
dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika następuje w terminie
przez niego deklarowanym tj. 7 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa
następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem
Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
§ 7
REKLAMACJA PRODUKTU
Reklamacja z tytułu braku zgodności Produktu z umową.
Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem z
tytułu braku zgodności Produktu z umową są określone w ustawie o prawach konsumenta z
dnia z dnia 30 maja 2014 r.,
podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą,
z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem za brak zgodności
Produktu z umową istniejący w chwili dostarczenia Produktu i ujawniony w ciągu 2 lat od tej
chwili, chyba że termin przydatności Produktu określony przez Sprzedawcę lub osoby
działające w jego imieniu jest dłuższy,
zawiadomienia o braku zgodności Produktu z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego
żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres:sidorowskamonika@gmail.com lub pisemnie na adres: ul. Liczyrzepy 49A, 58-564
Sosnówka.
w powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej
informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę
wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i
przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,
dla oceny nieprawidłowości i niezgodności Produktu z umową Konsument ma obowiązek
udostępnić Produkt Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowiązany jest do odebrania go na swój
koszt,
Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
dni od momentu zgłoszenia reklamacji,
w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w
terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem,
w związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca
odpowiednio:
pokrywa koszty naprawy lub wymiany oraz ponownego dostarczenia Produktu do Klienta,
obniża cenę Produktu (obniżona cena musi pozostawać w proporcji ceny towaru zgodnego z
umową do towaru niezgodnego z umową) i zwraca Konsumentowi wartość obniżonej ceny
najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny od Konsumenta,
w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta – Sprzedawca zwraca mu cenę
Produktu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru lub dowodu
jego odesłania. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest niezwłocznie
zwrócić towar do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy,
odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np.
wiadomość mailowa, lub SMS.
§ 8
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem,
który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając
stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.
W razie odstąpienia od umowy Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a
Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie
upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od
dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze
Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres:
ul. Liczyrzepy 49A, 58-564 Sosnówka
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonowania Produktu, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta lub
podmiotu, o którym mowa w § 10 o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od
umowy oraz nie udostępnił mu wzoru formularza odstąpienia od umowy. W celu
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument powinien obchodzić
się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie
stacjonarnym.
Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości
Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,
jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu,
który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego
paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu
otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu mu,
poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może
wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania
rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej.
Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu,
ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się dla
umowy, w której wykonaniu Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązanym do
przeniesienia jego własności — od dnia, w którym Konsument (lub wskazana przez niego
osoba trzecia inna niż przewoźnik) objął Produkt w posiadanie.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w
wypadku Umowy Sprzedaży m.in., w której przedmiotem świadczenia jest towar wirtualny,
nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi,
w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie
ściśle określonym.
§ 9
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usługi Elektronicznej, jaką
jest zawieranie Umów Sprzedaży Produktu.
Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na
warunkach określonych w Regulaminie.
Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści
reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim
materiałów.
§ 10
WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG
ELEKTRONICZNYCH
Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w § 9 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę
jest nieodpłatne.
Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia
Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą
złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym
posługuje się Usługodawca:
komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
dostęp do poczty elektronicznej,
przeglądarka internetowa,
włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i
dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności
intelektualnej osób trzecich.
Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
§ 11
REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH
Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Sklepu
Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sidorowskamonika@gmail.com
W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności
dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia
nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą
rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy
podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób
§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w
miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy
prawa polskiego.
Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą
rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego
zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów
konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla
którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z
pkt 4 niniejszego paragrafu.
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym
jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami
kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów
rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania
reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd
polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej
http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów
Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej
dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)
rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy
ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania
reklamacyjnego jest bezpłatne.
Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za
pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod
adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.